سخنرانی علمی 31 شهریور:

دریافت گواهی


سخنرانی علمی 23 شهریور:

دریافت گواهی


سخنرانی علمی 5 شهریور:

دریافت گواهی


سخنرانی علمی 3 شهریور:

دریافت گواهی


سخنرانی علمی 29 مرداد:

دریافت گواهی


سخنرانی علمی 28 مرداد:

دریافت گواهی


سخنرانی علمی 20 مرداد:


دریافت گواهی

سخنرانی علمی 25 شهریور:

دریافت گواهی

سخنرانی علمی 11 شهریور:

دریافت گواهی

 

 

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0