پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تماس با ریاست موسسه

ارتباط مستقیم با دکتر حسین جعفری، ریاست موسسه

pishnahad@iripp.ir

 


اطلاعات تماس و آدرس:

نشانی پستی : تهران - بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
کد پستی : 1985813111
صندوق پستی : 1454-19395
تلفن ها : 16-22403012
22403326-22402839
22402026
نمابر : 22403692
پست الکترونیکی:info@iripp.ir

تماس با مدیر پورتال  
محبوبه افضل وطن 
شماره تماس: 16-22403012                                                    
پست الکترونیکی: m.afzalvatan@areeo.ac.ir
5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0