واحد خدمات هوشمند الکترونیکی
 


 کانال های اختصاصی جلسات و وبینارهای موسسه
 

 

کانال دوره ها و سخنرانی های علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی در  اپلیکیشن تاک به آدرس https://agritak.ir/iripp در بخش کانال های تخصصی کشاورزی قسمت موسسات پژوهشی قابل دسترس می باشد.


کانال اختصاصی جلسات وب کنفرانس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی

https://vc.areeo.ac.ir/ch/irippch2

 نام کاربری و رمزعبور  نیز برای هر جلسه از طریق نامه اطلاع رسانی می گردد.

 


 سامانه های تحت وب جهت دسترسی همکاران موسسه
 

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0