گزارش برگزاری روز انتقال یافته‌های تحقیقاتی 6 ماهه اول سال 1401

فیلم های های آموزشی ترویجی

فیلم آموزشـی ترویجی با عنوان " آفت سرخرطومی خرما "(کارشناس: آقاي دکتر کاظم محمد پور- عضو هیات علمی بخش تحقیقات حشره شناسی) با همکاري موسسه تحقیقات گیاه پزشـکی کشور و موسـسه آموزش ترویـج کشاورزي

لینک دریافت فیلم آموزشـی ترویجی

 


فیلم مصاحبه ها و کلاس های مجازی

6.1.15.0
گروه دورانV6.1.15.0