محققین بخش تحقیقات آفت کشها

 

دکتر بابک حیدری علیزاده

رییس بخش

رزومه

دکتر وحیده مهدوی

معاون بخش

رزومه

دکتر احمد حیدری

محقق

رزومه

دکتر محسن مروتی

محقق

رزومه

 

دکتر معماری زاده

محقق

رزومه

 

دکتر مریم نگهبان

محقق

رزومه

دکتر کاظم رمضانی

محقق

رزومه

دکتر لیلا فرآورده

محقق

رزومه

 

 

   

 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0