محققین بخش تحقیقات رستنیها

 

دکتر امیرحسین پهلوانی

رییس بخش

رزومه

دکتر مونس بخشی

معاون بخش

رزومه

دکتر رسول زارع

محقق

رزومه

دکتر سعید شیرزادیان

محقق

رزومه

دکتر مهرداد عباسی

محقق

رزومه

دکتر محمدرضا آصف

محقق

رزومه

دکتر بیتا عسگری

محقق

رزومه

دکتر عطیه فلاطوری

محقق

رزومه

مهندس فائزه علی آبادی

محقق

رزومه

مهندس سپیده ساجدی

محقق

رزومه

مهندس سیما زنگنه

محقق

رزومه

مهندس مجید اسکندری

محقق

رزومه

مهندس علیرضا جوادی

محقق

رزومه

 

 

 

       

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0