محققین بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی

 

دکتر مهران غزوی

رییس بخش

رزومه

دکتر علی اکبر کیهانیان

معاون بخش

رزومه

دکتر حسین رنجبر اقدم

محقق

رزومه

دکتر عزیز شیخی گرجان

محقق

رزومه

دکتر  غلامرضا گلمحمدی

محقق

رزومه

دکتر هادی مصلی نژاد

محقق

رزومه

دکتر محمدجواد ارده

محقق

رزومه

دکتر کاظم محمدپور

محقق

رزومه

دکتر آرمان آوندفقیه

محقق

رزومه

دکتر نجمه ابراهیمی

محقق

رزومه

دکتر رویا ارباب تفتی

محقق

رزومه

مهندس محمدرضا ملک زاده

محقق

رزومه

دکترفاطمه شفقی

محقق

رزومه

مهندس علی محمدی پور

محقق

رزومه

دکتر نسرین شهبازوار

محقق

رزومه

دکتر حسین فرازمند

محقق

رزومه

دکتر ریحانه براتی

محقق

رزومه

 

 

 

 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0