محققین بخش تحقیقات نماتدشناسی

 

دکتر عباس حسین نژاد

رییس بخش

رزومه

مهندس فرهاد سعیدی

محقق

رزومه

دکتر فرحناز جهانشاهی

محقق

رزومه

مهندس ابوترابی

محقق

رزومه

دکتر زهرا مجدطاهری

محقق

رزومه

دکتر زهرا تنهامعافی

بازنشسته

رزومه

دکتر صدیقه فاطمی

بازنشسته

رزومه

 
       

 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0