محققین بخش تحقیقات ویروس شناسی گیاهی

 

دکتر کاوه بنانج

رییس بخش

رزومه

 

دکتر نوح شهرآیین

محقق

رزومه

 

دکتر رضا پورحیم

محقق

رزومه

 

دکتر محمدرضا صفرنژاد

محقق

رزومه

 

مهندس تبسم قطبی

محقق

رزومه

دکتر شیرین فرزادفر

محقق

رزومه

دکترطیبه کشاورز

محقق

رزومه

 

 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0