محققین بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی

دکتر فریبا اردشیربهرستاقی

رییس بخش

رزومه

دکتر مسعود اربابی

محقق

رزومه

دکتر مصطفی میرزایی

محقق

رزومه

دکتر ابوالقاسم خالقی زاده

محقق

رزومه

دکتر مریم رضایی

محقق

رزومه

دکتر الهام احمدی

محقق

رزومه

مهندس کیانوش جعفری

محقق

رزومه

دکتر آزاده فرازمند

محقق

رزومه

 

 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0