محققین بخش تحقیقات رده بندی حشرات

دکتر شهاب منظری

رییس بخش

رزومه

دکتر فریبا مظفریان

معاون بخش

رزومه

دکتر ابراهیم ابراهیمی

محقق

رزومه

 

دکتر علیمراد سرافرازی

محقق

رزومه

 

دکتر محسن مفیدی نیستانک

محقق

رزومه

دکتر ابراهیم گیلاسیان

محقق

رزومه

دکتر هلن عالی پناه

محقق

رزومه

دکتر هیوا ناصرزاده

محقق

رزومه

دکتر علی عامری سیاهویی

محقق

رزومه

دکتر سایه سری

محقق

رزومه

دکتر مهرداد پرچمی

محقق

رزومه

مهندس معصومه مقدم

بازنشسته

رزومه

دکتر ابوالفضل حاجی اسمعیلیان

محقق

رزومه

 

 

 

 

 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0