محققین بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک

 

دکتر شهرام نعیمی

رییس بخش

رزومه

دکتر شهرام فرخی

معاون بخش

رزومه

دکتر رسول مرزبان

محقق

رزومه

دکتر جلال شیرازی

محقق

رزومه

دکتر محمدرضا رضاپناه

محقق

رزومه

دکتر حسن ملکشی

محقق

رزومه

مهندس دادپور

محقق

رزومه

مهندس حسن هدی

محقق

رزومه

دکتر فریدبیکی

محقق

رزومه

دکتر محمدرضا عطاران

محقق

رزومه

دکتر هانا حاجی الهوردی

محقق

رزومه

دکتر سعیده جاور

محقق

رزومه

دکتر لاله ابراهیمی

محقق

رزومه

 

   

 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0