محققین بخش تحقیقات سن گندم

دکتر شهرام شاهرخی

رییس بخش

رزومه

دکتر مسعود امیرمعافی

محقق

رزومه

مهندس فرزانه پارسی

محقق

رزومه


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0