سخنرانی های علمی پژوهشی و وبینارهای ترویجی برگزار شده در  سال 1402
 

عنوان وبینار:آشنایی با آفت کرم برگخوار پاییزه

6azarp.jpg

6 آذر 1402

مدرسین: دکتر رویا ارباب تفتی، دکتر هلن عالی پناه

دریافت گواهی

عنوان وبینار:مدیریت آفات باغات میوه سردسیری

5azarp.jpg

5 آذر 1402

مدرس: دکتر زریر سعیدی

دریافت گواهی

عنوان وبینار:کنترل بیولوژیک آفات محصولات جالیزی و گلخانه ای

28abanp.jpg

28 آبان 1402

مدرسین: دکتر شهرام فرخی، دکتر حسن ملکشی

دریافت گواهی

 

عنوان وبینار:مدیریت تلفیقی علف هاي هرز در یونجه زارها و تاکستان ها

8abanp.jpg

15 آبان 1402

مدرسین: دکتر فریبا میقانی- دکتر بتول صمدانی

دریافت گواهی

عنوان وبینار: بررسی وضعیت زنبور بذرخوار یونجه درکشور

lotfali.jpg

8 آبان 1402

مدرس: دکتر حسینعلی لطفعلی زاده

دریافت گواهی

عنوان وبینار:آخرین یافته هاي تحقیقاتی در خصوص مدیریت بیماریهای غلات

8abanp.jpg

8 آبان 1402

مدرس: دکتر محمود معصومی- مهندس همایون کاظمی- دکتر زهرا مجدطاهري

دریافت گواهی

عنوان وبینار:آشنایی با آفات میوه های گرمسیری و مدیریت آنها

1abanp.jpg

1 آبان 1402

مدرس: دکتر رویا ارباب تفتی

دریافت گواهی

عنوان وبینار:مدیریت گل جالیز درمزارع و گلخانه

17mehrp.jpg

17 مهرماه 1402

مدرس: دکتر نوشین نظام آبادی

دریافت گواهی

عنوان وبینار:مدیریت زوال درختان میوه

25mehrp.jpg

25 مهرماه 1402

مدرس: حسین خباز جلفایی

دریافت گواهی

عنوان وبینار:مـدیریت آفات و بیماریهای چغندرقند

10mehrp.jpg

10 مهرماه 1402

مدرسین: دکتر محمدجواد ارده- دکتر لاله نراقی-دکتر شیرین فرزادفر

دریافت گواهی

عنوان وبینار:مـدیریت بیماریهای درختان میوه دانه دار

10mehrp.jpg

 27 شهریورماه 1402

مدرسین: دکتر مجید الداغی

دریافت گواهی

عنوان وبینار:مـدیریت تلفیقی عوامل خسارتزا درگلخانه

3mehrp.jpg

3 مهرماه 1402

مدرسین: دکتر محمدجواد ارده- دکتر کسری شریفی

دریافت گواهی

عنوان وبینار:مـدیریت آفـات انباري محصولات کشاورزی

20shahp.jpg

20 شهریورماه 1402

مدرسین: دکتر فریبا اردشـیر بهرسـتاقی- دکتر عارف معروف

دریافت گواهی

عنوان وبینار:مدیریت آفات و بیماریهاي زیتون

13shahp.jpg

13 شهریورماه 1402

مدرسین: دکتر سمیرا پیغامی- دکتر مریم خضري- دکتر علی محمديپور

دریافت گواهی

عنوان وبینار:مدیریت آفات کلزا

6shahrivarp.jpg

6 شهریورماه 1402

مدرس: دکتر امیر محسنی امین

دریافت گواهی

       

عنوان وبینار:مدیریت آفات و بیماريهاي مهم انگور

30mordadp.jpg

30 مردادماه 1402

مدرسین: دکتر کاظم محمدپور-دکتر رضا پوررحیم

دریافت گواهی

عنوان وبینار:معرفی و مدیریت بیماريهاي مهم کدوئیان

10mordadp.jpg

16 مردادماه 1402

مدرس: دکتر پرستو مطلبی

دریافت گواهی

عنوان وبینار:مدیریت بیماري ویروسی روگوز قهوهاي گوجه فرنگی

26tirp.jpg

10 مردادماه 1402

مدرس: دکتر طیبه کشاورز)

دریافت گواهی

عنوان وبینار:نشانه شناسی خسارت علفکشها درگیاهان زراعی

2mordadp.jpg

2 مردادماه 1402

مدرس:  دکتر محمدحسن هادی زاده

دریافت گواهی

عنوان وبینار:آفتابدهی در کنترل بیماري های خاکزي

16mordadp.jpg

16 مردادماه 1402

مدرس: دکتر مهدی نصراصفهانی

دریافت گواهی

عنوان وبینار:مدیریت بیماريهاي مهم حبوبات

26tirp.jpg

26 تیرماه 1402

مدرسین: دکتر محمدکاظم منتخبی- مهندس فرهاد سعیدي

دریافت گواهی

عنوان وبینار:مدیریت چوبخواران درختان میوه

19 تیرماه 1402

مدرسین: دکتر کاظم محمدپور

دریافت گواهی

عنوان وبینار:مدیریت علف هاي هرز در مزارع ذرت و باغات انگور

12 تیرماه 1402

مدرسین: دکتر بتول صمدانی- دکتر محمدحسن هادی زاده

دریافت گواهی

عنوان وبینار:مدیریت تلفیقی مگس جالیز درکدوئیان

29khordadp.jpg

29 خردادماه 1402

مدرس: دکتر عزیز شیخی

دریافت گواهی

عنوان وبینار:مدیریت علف های هرز باغات(با تاکید بر روش های غیرشیمیایی)

22khordadp.jpg

22 خردادماه 1402

مدرس: دکتر بتول صمدانی

دریافت گواهی

عنوان وبینار:آشنایی با آفت کشهاي جدید و فرمولاسیونهاي آن ها

8khordadp.jpg

8 خردادماه 1402

مدرس: دکتر نرگس معماری زاده

دریافت گواهی

عنوان وبینار:مدیریت آفات مهم کلزا

1khordadp.jpg

1 خردادماه 1402

مدرس: دکتر امیر محسنی امین

دریافت گواهی

       

عنوان وبینار:اهمیت نماتدهاي بیمارگر حشرات

25ordip.jpg

25 اردیبشهت ماه 1402

مدرس: مهندس المیرا ابوترابی

دریافت گواهی

عنوان وبینار:معرفی و مدیریت بیماريهاي فایتوپلاسمایی در ایران

18ordip.jpg

18 اردیبشهت ماه 1402

مدرس: دکتر مریم غایب زمهریر

دریافت گواهی

عنوان وبینار:آخرین یافته هاي تحقیقاتی در خصوص سن گندم

ordibehesht11p.jpg

11 اردیبشهت ماه 1402

مدرسین: دکتر امیر محسنی امین-دکتر فاطمه شفقی

دریافت گواهی

عنوان وبینار:مدیریت علف هاي هرز در کشت هاي نشایی چغندرقند

4ordip.jpg

4 اردیبشهت ماه 1402

مدرس: دکتر حسین نجفی

دریافت گواهی

 

 هم اندیشی های علمی

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0