بازتاب رسانه ای پنجمین تور رسانه ای سازمان تات با محوریت موسسه
 
r1.jpg r3.jpg r2.jpg
r5.jpg nmehr.jpg r6.jpg
r7.jpg r8.jpg r9.jpg
screenshot_20230808_172128_chrome.jpg screenshot_20230808_172214_chrome.jpg screenshot_20230808_172221_chrome.jpg
screenshot_20230808_172318_chrome.jpg screenshot_20230808_172250_chrome.jpg screenshot_20230808_172418_chrome.jpg
na1.jpg screenshot_20230808_172348_chrome.jpg saeidi.jpg
resn1.jpg resn2.jpg resn3.jpg
     

 

6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0