فروش کتاب های چاپ شده موسسه

  کتابهاي ذیل  به چاپ رســیـده و در واحد انتشارات موسسه موجود می باشد.

1- بیماريهاي کلزا در ایران

2- مروري بر تحقیقات انجام شده در زمینه بیماريهاي دانههاي روغنی در ایران

3- فایتوپلاسما

4- معرفی گیاهان نماتدکش و کاربرد آنها در کنترل نماتدهاي مهم خسارتزاي گیاهی

5- ویروس موزاییک رگهاي گندم و مقاومت به آن

6- بیماريهاي مهم گندم در ایران

7- راهنماي شناسایی و مدیریت آفات و بیماريهاي خیار

8- اصول و روشهاي مدیریت علفهاي هرز در نظام کشاورزي حفاظتی

 

براي ثبت سفارش با سرکار خانم مونا اسماعیلی به شماره تلفن 22403012 الی 16 داخلی 7120 تماس گرفته شود.


6.1.15.0
گروه دورانV6.1.15.0