ارتباط با ریاست موسسه

 

img_9275.jpg

دکتر شهرام نعیمی

دکتری بيماري شناسي گياهي

 

ارائه نظرات و پیشنهادات به ریاست موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

به آدرس 

pishnahad@iripp.ir


6.1.15.0
گروه دورانV6.1.15.0