محققین بخش تحقیقات علفهای هرز

 

دکتر نوشین نظام آبادی

رییس بخش

رزومه

مهندس محمدرضا کرمی نژاد

معاون بخش

رزومه

دکتر اسکندر زند

محقق

رزومه

دکتر مهدی مین باشی

محقق

رزومه

دکتر بتول صمدانی

محقق

رزومه

دکتر فریبا میقانی

محقق

رزومه

دکتر حسین نجفی

محقق

رزومه

دکتر علیرضا عطری

محقق

رزومه

دکتر حمیدرضا ساسان فر

محقق

رزومه

 

دکتر مهناز میرزائی

محقق قراردادی

رزومه

 

 

 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0